image

International Cluj Comics,
Illustration and Animation Festival 

How to apply

EN

Platforma BD - International Cluj Comics, Illustration and Animation Festival, initiated by Artivistory Association and ArtiViStory Collective, aims to be a reference point on the cultural scene in Romania and beyond. Hosted in the vibrant city of Cluj-Napoca from 7 to 10 November 2024, the festival will focus on celebrating and promoting comics, illustration and animation.

Based on the classic "Think outside the box", we aim to invite young artists to explore storytelling in three different forms: illustration, animation and comics. Whether it's experimental techniques, unusual stories, audience interaction, unique characters or a mix of techniques, we look forward to being surprised.

As this is a pilot edition, our aim is to launch a dialogue about what creativity means, about what are the (inexhaustible) sources of inspiration and, in particular, about what limitations and challenges young artists face in this field. We are ready to create a space for discussion on current issues, based on a shared passion for art.

"Thinking Outside the Box" is an invitation to unconventional creativity and innovation, a theme that encourages artists to push their boundaries and explore new territories of imagination and expression. In the context of sequential art - which includes comics, illustration and animation - this theme takes on a profound significance, challenging creators to reimagine traditional structures and express their ideas in new ways through, but not limited to:

Innovative Storytelling: Sequential art is based on visual storytelling. "Thinking Outside the Box" means approaching the narrative from new angles, experimenting with non-linear structures, integrating elements of metafiction or using unexpected perspectives. For example, stories can be created that unfold simultaneously in multiple time dimensions or that combine reality with elements of dream and fantasy.

Unconventional Aesthetics: We encourage artists to explore unusual visual styles, combine traditional and digital techniques and use unconventional colour palettes or compositions. For example, you can experiment with collage, integrating 3D elements into 2D illustrations or using unusual textures and materials.

Interaction and Participation: Artists are encouraged to create works that actively engage the audience, transforming them from mere spectators into participants. For example, an artist might design a comic strip where the reader influences the direction of the story through choices made along the way, or an interactive installation where the audience can contribute to the development of the narrative.

Bold Themes and Messages: Addressing complex and challenging issues in society, politics, the environment or psychology in a way that provokes thought and dialogue. "Thinking Outside the Box" can also mean to have the courage to tackle taboo or controversial topics, offering new and provocative perspectives.

With the theme "Thinking Outside the Box", our comic festival not only celebrates sequential art, but pushes it to new horizons, stimulating innovation and creativity. We invite all participants to let their imaginations soar, push conventional boundaries and help redefine how we tell stories through images.

RO

Platforma BD - International Cluj Comics, Illustration and Animation Festival, inițiat de Asociația Artivistory și Colectivul ArtiViStory, își propune să fie un punct de referință pe scena culturală din România și nu numai. Găzduit în vibrantul oraș Cluj-Napoca între 7 și 10 noiembrie 2024, festivalul se va axa pe celebrarea și promovarea benzilor desenate, ilustrației și animației.

Pornind de la clasicul îndemn "Think outside the box", ne propunem să extindem invitația către tinerii artiști pentru a explora storytelling-ul în trei forme diferite: ilustrație, animație și bandă desenată. Fie că este vorba de tehnici experimentale, povești neobișnuite, interacțiune cu publicul, personaje inedite sau mix de tehnici, așteptăm să fim surprinși.

Fiind o ediție pilot, avem ca obiectiv deschiderea unui dialog despre ce înseamnă creativitatea, care sunt sursele (in)epuizabile de inspirație și, în special, cu ce limitări și provocări se confruntă tinerii artiști din acest domeniu. Suntem gata să creăm un spațiu de discuție pe teme actuale, având la bază pasiunea pentru artă.

"Thinking Outside the Box" este o invitație la creativitate neconvențională și inovație, o temă care încurajează artiștii să își depășească limitele și să exploreze noi teritorii ale imaginației și expresiei. În contextul artei secvențiale - care include benzi desenate, ilustrații și animație - această temă capătă o semnificație profundă, provocând creatorii să reimagineze structurile tradiționale și să își exprime ideile într-un mod inedit prin, dar nu numai:

Narațiune inovativă: Arta secvențială se bazează pe povestirea vizuală. "Thinking Outside the Box" înseamnă a aborda narațiunea din unghiuri noi, a experimenta cu structuri non-liniare, a integra elemente de metaficțiune sau a folosi perspective neașteptate. De exemplu, se pot crea povești care se desfășoară simultan în mai multe dimensiuni temporale sau care îmbină realitatea cu elemente de vis și fantezie.

Estetică neconvențională: Încurajăm artiștii să exploreze stiluri vizuale neobișnuite, să combine tehnici tradiționale cu cele digitale și să utilizeze palete de culori sau compoziții neconvenționale. De exemplu, se poate experimenta cu colajul, integrarea elementelor 3D în ilustrații 2D sau utilizarea de texturi și materiale neobișnuite.

Interacțiune și participare: Artiștii sunt încurajați să creeze lucrări care implică în mod activ publicul, transformându-l din simplu spectator în participant. De exemplu, un artist ar putea concepe o bandă desenată în care cititorul influențează direcția poveștii prin alegeri făcute pe parcurs sau o instalație interactivă unde publicul poate contribui la dezvoltarea narațiunii.

Tematici și mesaje îndrăznețe: Abordarea unor teme complexe și de actualitate din societate, politică, mediu sau psihologie într-un mod care să stimuleze gândirea și dialogul. "Thinking Outside the Box" poate însemna și să ai curajul de a aborda subiecte tabu sau controversate, oferind perspective noi și provocatoare.

Prin tema "Thinking Outside the Box," festivalul nostru de benzi desenate nu doar celebrează arta secvențială, ci o împinge spre noi orizonturi, stimulând inovația și creativitatea. Invităm toți participanții să își lase imaginația să zboare, să depășească limitele convenționale și să contribuie la redefinirea modului în care povestim prin imagini.

How to apply

image